Nancy (and Sluggo) (#146-192, Dell & Gold Key)


Nancy and Sluggo on Ebay